Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis

Vardų užrašai įvairiomis kalbomis

Lietuvoje gyvenusių žmonių vardai gimimo - krikšto, santuokos, mirties dokumentuose buvo užrašomi lotynų, vėliau lenkų, rusų ir nuo 1918 m. lietuvių kalbomis. Senuose dokumentuose vardai įvairuoja, net tą pačią dieną krikštijamų kūdikių įvardijimuose galima rasti keletą to paties vardo užrašymo variantų. Didžiausi pokyčiai pastebimi slavų kalbų įtakoje, kai šalia vardą platinusios katalikiškosios tradicijos buvo juntamas ir stiprus stačiatikybės poveikis.

Kalbininkai nenurodo tikslių priežasčių, manoma, kad nebuvo rašybos tradicijos, senieji Lietuvos gyventojų vardai tik pradedami tirti. Mums, rašant giminių vardus ir sudarant gentainių medžius, reikalingos tikslios įvardijimų užrašymo formos. Senųjų vardynų žodynų kol kas nėra. Tenka vartyti močiučių maldaknyges, internetinėse svetainėse publikuojamus žodynėlius, tarptautinius virtualius vardynus.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Daugiau kaip 600 metų esame krikščioniškas kraštas, turime daugybę per įvairias kalbas mus pasiekusių ir prigijusių krikščioniškų vardų.

Tradicinio krikščioniškojo vardyno užrašai: 

 1. Vartojamos tradicinės, lietuvių kalboje nusistovėjusios vardų formos: Benediktas, Šv. Uršulė. 

 2. Vartojamos tradicinės vardų formos, greta (dažniausiai skliausteliuose) pateikiamas atitikmuo: Šv. Lauryno bažnyčia (Iglesia de San Lorenzo). 

 3. Vartojamos nelietuviškos vardų formos, greta (skliausteliuose ar toliau tekste) pateikiamos tradicinės lietuviškos: St-Michel (Šv. Mykolo). 

Kol nėra rimtesnių žinynų ar duomenų bazių, galima tik apgailestauti, kad vartojamos iškraipytos šventųjų vardų formos. Pvz. Andriejaus vardas tampa Andriaus trumpiniu.  Reikia rašyti Juozapo, o ne Juzefo; Leono, o ne Levo. Elžbietos vardas turi lietuvišką atitikmenį - Elzbieta. (http://www.llvs.lt)

Manau, perrašant asmeninių archyvinių dokumentų asmenvardžius, reiktų laikytis tokios tvarkos. Jeigu asmenvardžio įrašo vertimas nežinomas, arba kelia abejonių - tuomet greta (arba skliaustuose) užrašytas originalus įrašas būtų labai teisingas.

Vardai senuose archyviniuose dokumentuose rašomi: lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis

Esu surinkusi keturiomis kalbomis užrašomus vardus ir sudariusi trumpą žodynėlį, kuris nuolatos papildomas.

Paaiškinimai:

 1. vardas - lotynų-lenkų-rusų-lietuvių kalbomis,

 2.  brūkšnelis - jeigu nerastas analogiškas vardas,

 3. / žymima kita vardo versija,

 4. trump. - tai tradicinė (dažniausiai sutinkama) sutrumpinta vardo versija.

 5. ( )  vardo kilmė, reikšmė.

 6. ∫  kai kur ( šeimose, regionuose) pasitaikantys vardo vartojimo variantai, trumpiniai.

 • Adolphina  –    Adolfina (kilmė iš sen. vokiečių vyr. Adolphus, reiškiančio "kilnus vilkas").
 • Adela Adelajda Аделаи́да Adelija/Adelė, trump. Ada. (kilmė iš lotynų Adela, iš vokiečių Adalheid reiškia "kilnus").
 • Adamus Adam Адамъ Adomas (kilmė iš hebrajų vyr. Adam - „žmogus“ ).
 • Agneta Agnieszka (trump. Jagusia) Агния/Агнесса Agnietė trump. Agnė (kilmė iš graikų Hagne, reiškiančio "skaistus; šventas.")
 • Agatha Agata Агафiя/Агафя Agota, (kilmė iš graikų Agatha, reiškia "geras").
 • Aleksander Ałeksander (trump. Olek) Александр Aleksandras, (trump. Alius), ∫ Olius (iš graikų Alexandros "vyrų gynėjas").
 • Aleksandra Ałeksandra Александpa (trump. Олга) Aleksandra (trump. Alė).
 • Alexius Aleksy Олексій/Алексей, Aleksas (iš graikų Alexios reiškia "gynėjas").
 • Albertus Albert Альбертъ Albertas/Vaitiekus (iš sen. vokiečių Adalbert - „kilmingas, šviesus“).

 • Alfonsus       Alfonsas, trump. Alfa.
 • Aloisius Alojzy  Aloizas, ∫ mažyb. Alyziukas (iš vokiečių, tikriausiai reiškia "kilnus ir pasiruošęs").
 • Ambrosius Ambrozij Амвро́сiй Ambraziejus (iš graikų Ambrosios, kuris reiškia "nemirtingas").
 • Amalia/Amalija    –  Amelija (iš vokiško žodžio amal, reiškiančio "darbą")
 • Anastasius Anastazy Анастасiй Anastazas.
 • Анастасiя, trump. Hастя, Anastazija (trump. Nastė), mažyb. Nastutė (iš graikų Anastasios - "Nuolatinis prisikėlimas").
 • Angela Aniela Ангела Angelė (iš graikų Angelos, "pasiuntinys ") Naujajame Testamente Angelas įgyja kitą prasmę "Dievo pasiuntinys".
 • Anelie Aniela    Anelė (iš vokiečių Annelie, sutrumpinta sudurtinio vardo Anneliese forma reiškiantis "Dievas yra mano priesaika") varijantas iš Angela.
 • Antonius Antonij Антонiй/Aнтон, Antanas ("Neįkainojama") ∫ Untokas (Aukštaitija). Onte (Žemaitija); (sen. Romos vardas Antonius, kilmė galimai iš etruskų).
 • Andreas Andrzej Jędrzej Андрей Andriejus trump. Andrius (iš graikų andreios - "vyras; karys").
 • Anselm Anzelm  Anzelmas (iš vokiečių Anselm - "Dievo šalmas").
 • Artorius    Artūras (iš keltų vardo Arthur, prasmė nežinoma, gali būti susijęs su romėnišku Artorius).
 • Apollinaris Apolinary Аполлина́риiй Apolinaras, trump. Apalys. (senovės graikų vardas kilęs iš dievo APOLLO vardo).
 • Apollonia Apolonia Аполло́ния Apolonija, ∫ Apalia, mažyb. Apaliutė (iš graikų "dovana").
 • Athanasius  Афанасiй Atanazas (iš graikų Athanasios, kuris reiškia "nemirtingą").
 • Augustinus Augustyn Августиiнъ Augustinas trump. Augis (kilęs iš romėniško vardo AUGUSTUS).
 • Aureliusz  –  –  Aurelijus trump. Auris  (sen. Romos vardas, kilmė iš lotynų aureus "auksinis, paauksuotas").
 • Balthasarus Baltazar  –  Baltazaras (iš asirų babiloniečių Beltesha'tstsar).
 • –   Barbara (trump. Basia)  Варвара Barbora, mažyb. Barbutė∫ Bašelė (Žemaitija), (iš graikų barbaros, reikšmė - "užsienio").
 • –  Bohdan Богданъ Bagdonas (iš slavų elemenų: Бог ir данъ - "Dievo duotas").
 • Basilius Bazyli Василь Bazilijus, ∫ kartais buvo vartojamas slaviškas - Vosylius ( iš graikų bazileus - "karalius").
 • Bartholomeus Bartłomiej Варфоломей Baltramiejus trump. Baltrus, (iš graikų Bartholomaias, kurio kilmė iš "TALMAI sūnus").
 • Benedictus Benedykt Бенедиктъ Benediktas, trump. Benas (iš lotyniškojo  –  Benedikto, kuris reiškia "palaimintas").
 • Benigna  –   –  Benigna (iš lotynų Benignus - "mielas").
 • Bernardus - Бернатъ Bernardas/Bernotas (iš vokiečių bern ir hard - "drąsus kaip lokys").
 • Bertha Berta Берта Berta (iš vokiečių Bertha, reiškia "šviesi, garsi").
 •    Bogusław Богуславъ Boguslavas (iš slavų, reiškia "Dievo šlovę").
 • –   Bogumiła Богумилa Bogumila (iš slavų, reiškia "Dievą myli").
 • Boniface Bonifacy Бонифацiй Bonifacijus/Bonifacas (iš lotynų Bonifatius, kuris reiškia "gera lemtis").
 • Bonaventur  –  –  Bonavertūras (iš italų Bonaventura - "laimė").
 • - Bolesław Болеславъ Boleslovas (trump. Balys), mažyb. Baliukas (iš slavų - "didelė šlovė")
 • Brigida Brygitta  –   Brigita (iš lotynų "viena išaukštinta")
 • - Bronisław Браниславъ Bronislovas trump. Bronius, (iš slavų "apsauga" ir "šlovė").
 • Cecilia Cecylia  –  Cecilija (iš lotynų "dangus")
 • Cælestina Celestyna - Celestina (iš lotynų "dangiška")
 • Cesar Cezary  Цезарь Cezaris (iš lotynų caesaries "plaukai").
 • David  –  Давидъ Dovydas (Hebrajų vardas reiškia "mylimiausias")
 • Dorothea Dorota (trump. Dosia)  Дорота Darata mažyb. Daratėlė, (iš graikų vardo Dorotheos reikšmė "Dievo dovana").
 • Dominicus Dominik Доминикъ Dominykas, trump. Domas, mažyb. Domukas (iš lotynų Dominicusreiškia "Viešpaties").
 • Daniel  –  Данила Danielius, mažyb. Danas, (iš hebrajų vardo Daniyyel, reikšmė "Dievas yra mano teisėjas").
 • Demetria Demetria, Dymitr (vyr.) Димитрий (vyr.) Demetria (mot. iš graikų vardo Demetrios, kilmė iš deivės Demetros - "Žemė motina").
 • Dionysus Dionizy Денис Dionizas, (iš graikų mitologijos Dios, kuris reiškia "ZEUS" kartu su "Nysa", pavadintas regionas, kuriame jaunas Dionysos užaugo).
 • Eduardus Edward Эдуардъ/Эдвард Eduardas, trump Edas. (reiškia "drąsus šernas", kilmė iš germanų kalbos).
 • Helena Helena Елена/Гелена Elena ∫Helė, (kilmė - Helene graikų vardas tikriausiai kilęs iš žodžio, reiškiančio "fakelas").
 • Eleanora Eleanora Элеонора Eleonora∫ Leonora, trump. Elė, Nora (iš senovės prancūzų formos vardo Aliénor).
 • Elian Eliasz Елисей Elijus (Iš hebrajų vardo "Eliyyahu", kuris reiškia "mano Dievas yra YAHWEH").
 • Elisabeth Elżbieta Елизавета Elžbieta, trump. Elė, Elžbė, Elzė (iš hebrajų Elisheva "Dievas yra mano priesaika")
 • Emilia Emilja Емилия Emilija ∫ Milė, mažyb. Emiliutė ( iš romėnų vyr. Aemilius, kurio reikšmė "varžovas",.kartais užrašoma vok. Amelia).
 • Erminhilda/Hermenigilda/Hermangild  –  –  Hermenegildas (kryžiuočių vardas iš vok. "visi kariai"), variantas gotų vardo formos Ermenigeld, reiškiančio "viešą pažadą."
 • Ernest  –  Эрнестъ Ernestas (iš germanų eornost, tai reiškia "rimtas").
 • Euphrosyne  –  Евфросинiя Eufrozina, ∫ Frosė (graikų kalboje reiškia "džiaugsmas, malonumas").
 • Euphemia Eufemia Ефимиiя Eufemija (iš lotynų - "gerai kalbėti.")
 • Eugenius/Eugenia Eugeniusz Евгений Eugenijus, trump. Augis/Eugenija, trump. Augė ∫ Genė (iš graikų kalbos žodžio eugene, reiškia "geros prigimties".
 • Eustachius Eustachy Евстафий Eustachijus (graikų kalboje reiškia "vaisingas").
 • Heva Ewa Эва Ieva, mažyb. Ievutė (biblijinis).
 • Fabianus Fabian  –  Fabijonas (iš romėnų Fabianus)
 • Faustina  –  –  Faustina trump. Fausta (iš romėnų vardo FAUSTUS).
 • Felicia/Feliciana Felicja Фелицiя Felicija/Felicijona, trump. Felė (lotyniško Felicio vardo mot. forma).
 • Felix Feliks/Szczęsny Феликсъ/Феликс Feliksas/Čėsna (iš lotynų, reiškia "laimingas, sėkmingas").
 • Felicianus Felicjan Фелiцiанъ Felicijonas, trump. Felius (iš lotynizuoto romėnų Felicianus, „laimingas“).
 • Ferdynand –  –  Ferdinandas
 • Florianus  –  Флорентий  Florijonas (iš lotynų "Gėlė")
 • Fortunatus    –   Fortunatas
 • Fredericus Fryderych  –  Fridrikas/Frederikas
 • Gabrielus Gabriel Гаврiилъ Gabrielius (iš lotynų"Dievo karys")
 • Jaromil  –   Ермолай Geronilis.
 • Gervasius Gerwazy Гервасиiй Gervazijus.
 • Giertruda Gertruda Гертруда Gertrūda (iš vokiečių "Ieties jėga").
 • Gregorius/Gregory Grzegorz Григорiй/Григoрий Grigalius, trump. Grigas.
 • Georgus Jerzy/ Jurek Георгий Jurgis/Juras ( iš graikų "Žemės darbuotojas, ūkininkas" ).
 • Gratia Grasija  –  Grasia, mažyb. - Grasiutė (iš lotynų "Malonus, priimtinas").
 • Griselda  –   –  Grasilda (iš vokiečių " Pilka mūšio tarnaitė ")
 • Hilarius Hilary Гилярiй Giliarijus, ∫ Lerkus mažyb. Lerukas (Žemaitija)
 • Henrietta Henrieta  –   Henrieta (iš vokiečių Henrika "namų galiūnė"), trump. Genė.
 • –  Hainrich  –  Henrikas/Herkus (iš germaniškos kilmės vardo Heinrich, sudarytas iš elementų haim "namo" ir ric "taisyklė", taigi "namų valdovas").
 • Hyacinthus Jacek Гиацiнтъ Hiacintas (iš italų gėlė).
 • Heva Ewa Ева Ieva (biblijinis).
 • Hippolytus Hipolit Ипполiтъ Ipolitas.
 • Ignatius Ignacy Игнатий, Игнатiй Ignotas trump. Ignas.
 • Innocentius  –  Инокентiй Inocentas.
 • Ireneus Ireneusz Ириней Irenijus ( iš graikų "Taikus").
 • Irene Irena Ирина Irena ( iš graikų "Taiki") - mažyb. Irutė.
 • –  Izaak Исаакъ Izaokas.
 • Izabella - Изабелла Izabelė (iš lotynų “Dievas yra mano priesaika”), trump. Iza.
 • Isidorus/Ysidorus Izydor Исидоръ Izidorius ( iš graikų " Dovana").
 • Hedviga Jadwiga (trump. Iga, Jadzia) Ядвига Jadvyga (iš vokiečių Haduwig "tvirtindama mūšis"), ∫ Jadzė.
 • –  Jarosz Ярославъ Jarašius.
 • Hieronymus Hieronim Иеронiмъ Jeronimas.
 • Johanna Janina/Joanna (trump. Asia, Joasia) - Joana.
 • Juliana/Julia Julianna Ульяна/Ю́лiя Julijona/Julija trump. Julė, mažyb. Julytė ∫ Julia (Aukštaitija).
 • Joachim  –  Иоаким/Ефимъ Jokimas.
 • Josepha Józefa Юзефа/Иозефа Juzefa trump. Juzė.
 • Jacobus Jakub Яковь Jokūbas.
 • Johannes/ Ioannes Janusz/Jan Иванъ Jonas (biblijinis iš graikų Ionas, reiškiančio "balandis").
 • Julius Juliusz Елюсъ/Юлиянъ Julijonas/Julius.
 • –  Jerzy (trump. Jurek) Юрiй Juras (Jurgio varijantas).
 • Josephus Józef Иосиф/Iосiфъ Juozapas trump. Juozas, mažyb. Juozukas, Juozelis, ∫ Juza (Aukštaitija).
 • Iudith  Judyta Юдифь Judita. Kilmė iš hebrajiško vardo יְהוּדִית (Yehudit), reiškiančio „žydų moteris“.
 • Justinus Justyn Иустин/ Устинъ Justinas trump. Justas.
 • Justina Justyna Юстина/Устинья Justina, trump. Justė (iš lotynų Justinus, reiškiančio "tikroji, tik").
 • Josephina  –   –  Jozefina, ∫ Juzė.
 • Caietanus Kajetan Каeтано Kajetonas.
 • Canutus     –  Kanutas (lotynų, kilmė iš skandinavų Knútr, reiškiančio "mazgas").
 • Casper Kasper Касперъ Kasparas.
 • Carolina Karolina  –  Karolina.
 • Carolus Karol Карлъ Karolis (iš vokiečių Karl " Laisvas vyras").
 • Casimirus Kazimierz Казимръ Kazimieras trump. Kazys, mažyb. Kaziukas.
 • Cyprian  –  Кипрiанъ Kiprijonas trump. Kipras.
 •   Klara Клара Klara.
 • Claudia  –  Клавдiя Klaudija, trump. Klauda.
 • Clementius Klemens/Klementyna Клементъ/Климентiй Klemensas/Klementina.
 • Clotilda Klotylda  –  Klotilda (iš vokiečių Chlotichilda).
 • Konrad Konrad Кондратъ Konradas.
 • Cornelius Korneliusz Корнилiй Kornelijus.
 • Constantia Konstancja Констанцiя Konstancija trump. Kastė, mažyb. Kastutė.
 • Katherina Katarzyna Екатерина Kotryna trump. Katrė.
 • Constans/Constantine Konstanty Константинъ Konstantas/Konstantinas, trump. Kostas.
 • Christina Krystyna Христина Kristina, trump. Kristė.
 • Chritophorus Krzysztof Кристофоръ Kristoforas/Kristupas.
 • Kunegundy –   –  Kunegunda.
 •  –  Xawier  –   Ksaveras, Ksavera, ∫ Kseva.
 • Laurentius Wawrzyniec Лаврентiй Laurynas, trump. Lauris (iš lotynų žodžio laurus).
 • Leo/Leonus Leon Леонъ Leonas, ∫ Levas.
 • Lenora (trumpinys iš Eleonora)  –   –  Lenora, ∫ Leva.
 • Leocadia Leocadia  –  Leokadija (iš graikų “Šviesus, skaidrus”).
 • Leontius  –  Леонтiй Leontijus Leonas.
 • Leonides –  Леонiдъ Leonidas, ∫ Lionius.
 • Leopold –  –  Leopoldas (iš vokiečių Liutpold).
 • Letitia –  –  Leticija (iš lotynų "Laimė").
 • Lucia Łucja, Lucja  –  Liucija trump. Liucė ∫ Liusė.
 • Ludovica Ludwika  –  Liudvika, trump. Liuda.
 • Ludovicus Ludwik  –  Liudvikas, trump. Liudas (iš vokiečių Ludwig "Žymus karys").
 • Lutgardis  Ludgarda  –  Liudgarda (iš vokiečių Luitgard " Asmenų apsauga. ")
 • Lucanus Lucjan  –  Liucijonas.
 • Lucas Łukasz Лука Lukas /Lukošius.
 • Madelina, Magdalena, Магдалина, Magdalena, trump. Magdė (iš graikų Magdalēnē "Magdalietė").
 • Margarita Malgoržata (trump. Gosia, Małgosia, Marzena) Малгорета/Маргарита Margarita (iš graikų "Perlas").
 • –  Malwina –  Malvina (iš škotų Malvina).
 • Markus Marek  –  Morkus.
 • Marcellus/Marceli  –  –  Marcelijus (iš lotynų “Gynyba”).
 • Marcellina/Marcella –  –  Marcelina/Marcelė (iš lotynų “Gynyba” arba “iš jūros”), ∫ Marcė
 • Maria Maria Мария/Марiя Marija, ∫ Marė.
 • Marianna Mariana Марианна Marijona.
 • Marianus Marian Мариан Marijonas.
 • Martha  –  Марта/Марфа Morta.
 • Martinus Marcin Мартин/Мартiнъ Martynas, ∫ Marčius.
 • Mathilda  –  –  Matilda (kryžiuočių vardas “galingas mūšyje”).
 • Mauricius Maurycy    Mauricijus.
 • –  Mieczysław  –  Mečislovas trump. Mečys.
 • Madard  –  –  Medardas.
 • Monica  –  –  Monika (iš lotynų "Patarti, rekomenduoti").
 • Nicolaus Mikołaj Николай Mikalojus trump. Mikas.
 • –  Michał Михаiль Mykolas.
 • Michalina  –  Михалiна Mikolina.
 • Melchior Melchior Мельхiоръ Merkelis.
 • Marcus Marek Маркъ Morkus.
 • Martha Marta Марта/Марфа Morta, mažyb. Mortelė.
 • Mattheus Maciej/Mateusz Матвей Motiejus, trump. Matas.
 • Nicodemus Nikodem Никодiмъ Nikodemas/Nikodema, trump. Nika.
 • Norbertha Norberta  –  Norberta, trump. Berta.
 • Octavius  –  Oктавiй Oktavijus.
 • Anna Anna/Hanna Aннa/Ганна Ona (iš lotynų "Malonė "), mažyb. Onutė, Onelė, Onytė.
 • Pancratius  –  Панкратiй Pankratijus (iš graikų “Visa jėga”).
 • Pantaleon –  –  Pantaleonas.
 • Patricia  –  –  Patricija.
 • Paula Paulina (trump. Pola)  –  Paulina, trump. Paulė.
 • Petrus Piotr Петрь/Пётр Petras.
 • Petronilla  –  Петронель Petronėlė trump. Petrė, mažyb. Petrutė.
 • Pelagia  –  Пелагея/Пелагiя Pelagėja.
 • Philippus Filip Филiппъ Pilypas.
 • Placida –  –  Placida.
 • Paulus Paweł Павелъ/Павел Paulius, mažyb. Pauliukas.
 • –  –  Параскева Praksida (iš graikų Paraskeve "rengimas").
 • –  –  Пруденцiа Prudencija (iš Lotynų Prudentius "atsargus").
 • –  Przemyslaw Пржемыславъ Premislovas (lenkų "šviesus mąstytojas").
 • Franciscus Franciszek Францъ/Франц Pranciškus trump. Pranas, mažyb.  Pranukas.
 • Francisca Franciszka Францiшка Pranciška trump. Pranė ∫ Franė.
 • –  Rajmund –  Raimundas (iš frankų Raginmund “Protingas gynėjas”).
 • Raphael Rafał Рафаiлъ/Рафал Rapolas.
 • Raphaela  –  –  Rafaelė.

 • Regina Regina Регiна Regina.
 • Reynaldus Reinhold - Reinaldas/Reinoldijus.
 • Ricardus Ryszard - Ričiardas (iš vokiečių "galingas valdovas ")
 • Romanus Roman Романъ Romanas /Ramonas, trump. Romas, 
 • Romana  –   –  Romanija, trump. Roma.
 • Rosallia  –   –  Rosalija.
 • Rosa Róże Ро́за Rožė, mažybinis Rožytė, Roželė.
 • Salomea Salomea Соломея Salomėja, mažyb. Saliutė, ∫ Saliama, mažyb. - Saliamutė.
 • –  Samuel Самуiлъ Samuelis/Samuolis.
 • Sebastianus Sebestian Себастьян/Севастiанъ Sebastijonas.
 • Seraphina    Серафiна Serapina.
 • Severinus Seweryn Северiнъ Severinas, Severina ∫ Sevas, Seva, mažyb. Sevutė.
 • –  Szymon Семioн/ Симеонъ Simonas, trump. Simas.
 • –  –  Cимфориона Simforijona.
 • Silvester Sylwester Сильвестръ Silvestras, Silvestra, trump. Silva.
 • Scholastica  –   –  Skolastika.
 • Stanislas Stanisław Станиславъ Stanislovas, trump. Stasys, mažyb. Stasiukas, Staselis ∫ Stasius (Aukštaitija).
 • Sophia Zofia (trump. Zosia ) София, Софiя Sofija, ∫ Zosė (Biblinis, iš graikų Sophia, reiškiančio "išmintį").  
 • Stephanus Stefan Степанъ Steponas trump. Stepas, mažyb. Stepukas. 
 • Stephania Stefania Стефания/Стефанiя Stefanija, trump. Stefa.
 • Thaddaeus Tadeusz Фаддей Tadas, mažyb. Tadukas.
 • Thecla Tekla  –  Teklė.
 • Telesphorus Telesfor   Telesforas.
 • Theodora  –  Феодора Teodora, trump. Teva,  mažyb. Tavutė.
 • Theodosius/Theodosia Teodozja Феодосiй/Феодосiя Teodozijus/Teodosija.
 • Theodorus  –  Федоръ/Фёдор Teodoras ∫ Kvedaras.
 • Theophilus Teofil Феофiлъ/Феофiла Teofilis/Teofilė ∫ Filė, Teva.
 • Teresa Tereza  –  Teresė, mažyb. - Teresiutė.
 • Theodotus Tadeusz Федотъ Teodotas.
 • Timotheus Tymoteusz Тимофій Timotis.
 • Titus Tytus Титъ Titas.
 • Thomas Tomasz (trump. Tomek) Фомa Tomas, (kartais sutapatinamas su Tamošius).
 • Ursula Urszula Уршуля Uršulė ∫ Uršė.
 • Venceslaus Wacław Вацлавъ/Вячеслав Vaclovas, trump. Vacys, mažyb. Vaciukas, Vacelis.
 • Adalbertus Wojciech Войцехъ Vaitiekus/Adalbertas.
 • –  Waldemar/Włodzimierz (trump. Walduś, Waldek) Vladimir/Владимирь Valdemaras, trump. Valdas (iš vokiečių Waldemar, reiškiančio "taikos valdovas").
 • Valerianus Walerian Валерiянъ Valerijonas.
 • Valentinus Walenty Валентiнъ Valentinas/Valentas trump. Valys.
 • –  Wanda  –  Vanda, mažyb. Vandutė.
 • Veronica Weronika Вера/Веронiка Veronika, mažybinis - Verutė, ∫   Nika
 • Victorius/Victorinus Wiktor Викторъ/Виктор Viktoras/Viktorinas.
 • Victoria Wiktoria Виктория, Викторiя Viktorija trump. Viktė.
 • Vincentius Wincenty Викентий/Викентiй Vincentas, trump. Vincas, mažyb. Vincukas.
 • Wilhelm  –  Вильгельм Vilhelmas, trump. Vilius.
 • Vitalis  –  Виталiй Vitalijus.
 • –  Włodzimierz Владимiръ Vladimiras, trump. Vladas.
 • –  Wojciech  –  Vaitiekus "paguodos kareivis".
 • Ladislaus Władysław (trump. Władek) Владиславa/Владиславъ Vladislava/Vladislovas, trump.Vlada/Vladas (slavų kilmė), ∫  Ladzius
 • –  Zbigniew  –  Zbibnevas (lenkų "išsklaidytas pyktis").
 • –  Zygmunt Зигмунт/ Сигизмундъ Zigmantas, trump. Zigmas/Žygimantas (iš vokiečių "Pergalė" , sen. skandinavų Sigmudr "Pergalė apsaugo").
 • –  Zuzanna Зузанна (trump. Zuzia) Zuzana (iš graikų Sousánna "Lelija")

  Daugiau apie vardus temoje -  Reti istoriniai vardai

  Pastaba: 

  Graikiškų vardų galūnė -ēs po l keičiama -is, pvz.: Sofoklis (Sophoklēs), Heraklis (Hēraklēs), Aristotelis (Aristotelēs), o po i einančios lotyniškų vardų galūnės -us, -um rašomos -jus: Julijus (Jūlius), Vergilijus (Vergilius), Kapitolijus (Capitolium). Taip pat rašomos ir iš lotynų ar graikų kalbų (ar per jas) į kitas kalbas atėjusių arba lotynizuotų asmenvardžių ir vietovardžių formos, turinčios gale -as, -is, -(i)us, pvz.: Lukas (Lucas), Memfis (Memphis), Mineapolis (Mineapolis), Amadėjus (Amadeus), o pagal analogiją su jomis ir daugelio kitų vyriškų vardų galūnės, pvz.: Nikolas (Nicolas), Fransis (Francis), Persis (Persis).

  Graikiškiems ir lotyniškiems priebalsinio kamieno vardams galūnės pridedamos prie kilmininko kamieno, pvz.: Ksenofontas (Xenophōn, Xenophōntos), Tespidas (Thespis, Thespidos), Ciceronas (Cicerō, Cicerōnis), Katonas (Catō, Catōnis); Artemidė (Artemis, Artemidos), Paladė (Pallas, Pallados), Venera (Venus, Veneris). Naujosios graikų kalbos galūnė -is nekeičiama: Teodorakis (Theodorakis), Hadzidakis (Hadzidakis). /Pagal internet. prieigą: vlkk.lt 

   

   


  Palikti komentarą

  Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.