Knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį įžvalgos

  Norint perprasti įvairius dokumentinius įrašus, kurie dažniausiai yra sukaupti istorinių archyvų saugyklose, bibliotekose, bažnyčių registracijos knygose, muziejuose ir internete, reikia mokytis skaityti senuosius rankraščius. Svarbiausios genealogijai yra bažnyčių registracijos knygos, kuriose galima rasti įvairaus pobūdžio teksto, vienur spausdintinio, kitur rankraštinio. Dokumentai saugomi įvairiose laikmenose: knygose, mikrofilmuose ar elektroniniame pavidale. 

  Genealogijai svarbi dokumentinių šaltinių grupė – parapijų krikšto, santuokos ir mirties metrikų bylos. Jose randami užrašai pagridinėmis keturiomis kalbomis. Kas ir kaip rašydavo, kokia tų įrašų specifika, kokie netikėtumai laukia skaitančiųjų?
  Bažnytinėse knygose esančių įrašų pagrindu, buvo išduodami gimimo metrikų dokumentai, ką patvirtina dažnai randami specialiai parengti išrašai. Nesantuokinis vaikas gan dažnas XIX a. reiškinys ir apie tai rašoma vidurinėje grafoje, nurodant tik motinos vardą pavardę. Kartais nurodoma, kad nežinomas tėvas, miręs žmogus, pamestinukas, arba krikšto įraše neįrašyti abu tėvai, ar tik vienas iš jų. Visos paliktos įrašų spragos labai apsunkina tolimesnes giminių paieškas. Tenka ieškoti papildomų įrašų ar dokumentų padedančių plačiau pažvelgti į galimų genealoginių studijų lauką. Visos pastangos anksčiau ar vėliau nuveda į sėkmingesnį tyrinėjimų kelią.

  XIX a. antroje pusėje prie gimimo įrašo atsirasdavo įrašas apie įvykusią santuoką.

  Knygų puslapiuose galima rasti išskirtinį, vienam asmeniui skirtą išrašą, toks dokumentas tikras lobis.

  Iliustracija. 1817 m. santuokos dokumento išrašas. Šaltinis LVIA

  --------------------------

  Dažniausiai randamų knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį vertimai ir pastabos.

  Ankstyvieji įrašai lotynų kalba, vėliau (kartu su paraleliai surašytais lenkiškais tekstais), dar vėliau lenkiški, o pasikeitus situacijai - adaptuojami prie tuomet vyravusios rusėnų kalbos. Peržiūrint vis daugiau knygų, galima pastebėti, kad jas pildę raštininkai rašė labai nevienodai, trumpindami ir saaip interpretuodami tekstą, kartais jungdami kelių kalbų žodžius. Tarp lotyniškų įrašų galima rasti pavienius lenkiškus žodžius, į tikrinius žodžius kartkartėmis įpindavo lietuviškas versijas, vartojo net žemaičių tarmę. Kalbų įvairovė nulėmė krikštijamų vaikų vardynų skirtumus, bet tai jau kita tema.

  Lotynų kalba pildomos rankraštinės knygos

  Gimimo - krikšto įrašai

  1. Iliustracija.  1796 m gimimo-krikšto įrašas.

  An 1796 Septem Die 16 - metai 1796 rugsėjo 16 dieną, vikaro arba kunigo vardas ir pavardė, Infantem kūdikio Filiam - mergaitės (Filium – berniuko), jo tėvų, krikštatėvių asmenvardžiai. Prieš tėvo vardą įrašomas žodis Patrisreiškiantis tėvą, prieš motinos vardą rašomas žodis Matris motina. Teisėtos santuokos - Legitt. Coniugum Krikšto tėvai įvardijami žodžiu - Lewantes, arba Patrini.

  2. Iliustracija.  1704 m gimimo-krikšto įrašas.

  Pirmoje eilutėje - Viešpaties metais - Anno Domini 1704 pirmoji mėnesio diena Sausis - D.1ma Calendis Januarij. Antroje eilutėje krikštytas vardu - Franciskus Bapt. tėvo vardas pavardė P.P. Francisci Bohdan ir - et motinos vardas Barbara gyvenama vieta - de Mileniuny.

  Seniausiose knygose dažnai nebuvo specialių grafų, lotynų kalba pildomas tekstas neskirstomas pagal kokią nors schemą. XVII-XVIII a. pradžioje knygose nepastebima jokių specifinių taisyklių ar normų, todėl kiekvienos parapijos knygos buvo užpildomos savaip. Vieni rašė minimaliai, kiti praplėsdavo įrašus įvairiais duomenimis. Pasitaiko neįrašytų krikšto vardų, tėvų ar vieno iš jų, nepilni liudininkų sąrašai, be gimimo dienos ar vietos. Santuokų įrašuose beveik neminėdavo tėvų, kartais trūkdavo gyvenamos vietos įrašų, jaunųjų amžiaus ir kitokių svarbių faktų.

  Santuokos įrašai

  1. Iliustracija. 1742 m santuokos įrašas.

  Pirmoje eilutėje: gegužis - Mai. Antroje eilutėje - 13 diena - D. 13. nesant  prieštaravimų sutuokti - Contr. Matr: (trump. Contradictio Matrimonium) vardas pavardė, su - Cum, vardas pavardė, abu iš Kamajų - ambo de Komaje.

  Mirties įrašai

  1. Iliustracija. 1795 m mirties įrašas.

  Pirmoje eilutėje - Viešpaties metais - Anno Domini 1795 pirmoji mėnesio diena D.1ma Calendis Sausis - Januarij. Antroje eilutėje - mirė panelė - Obit in Domina vardas pavardė, vienų metų amžiaus - uniannus, palaidota (vieta) - sepulta de.

  Lenkų kalba ranka užpildomų grafų paaiškinimai

  Gimimo - krikšto įrašai

  Lotynų kalba vykdomi įrašai buvo palaipsniui keičiami į lenkiškai užrašytas versijas. Palaipsniui ir netolygiai, nes ne iš karto visi raštininkai išmoko kitą kalbą, Oficialios kalbos statusą turėjo lenkų kalba, bet mišrių kalbų ženklų būta.

  1. Iliustracija. 1802 m lotynų ir lenkų kalbomis pildomas gimimo įrašas.

  Viršutinėje grafoje lotynų kalba įrašytas tekstas: Tie patys metai 1802 balandžio mėnuo - Continuatio-Anni-1802-Mensis Aprilis. Apatinėje grafoje lenkų kalba - Gimimo arba gyvenama vieta/Gimimo data/Krikšto data,/Krikšto vardas/Krikštavaikio tėvų kilmė ir asmenvardžiai/Suteikiančio krikštą (kunigo) asmenvardžiai/Krikštatėvių asmenvardžiai.

  2. Iliustracija. 1832 m lenkų kalba ranka įrašytas tekstas.

  Lapo viršuje data, knygos pavadinimas, bažnyčia ir parapija. Sudarytose grafose: Eilės Nr./Gimimo data/ Krikšto data/ Kada, kur ir kas pakrikštijo/Tėvai ir kurioje parapijoje gimė/Kas krikštatėviai, liudininkai ir asistentai.

  Santuokų įrašai

  Pereinamojo laikotarpio santuokų įrašai gali būti įrašomi laisvu stiliumi, nesant grafų gana sunku sekti dviejų kalbų tekstą, dar sunkiau jį versti.

  1. Iliustracija. 1827 m jungtuvių įrašas dviem kalbom.

  Teksto pradžia - lotynų kalba: 1827 gegužės 17 d. - May 17 die Kelmės kunigo pavardė, vardas pavardė jaunuolis - Juvenum, ir vardas pavardė mergina - et virginam abu iš Laukių kaimo Kelmės parapijos - ambos de Laukie par. Kielmie... tačiau nuo 7 eilutės rašoma lenkų kalba - Mes žemiau pasirašiusieji liudijame, kad išpažindami… My nizey własnoręcznie piszący się swiadczemy iż zpowolania

  2. Iliustracija. 1806 m jungtuvių įrašo lenkų kalba grafos.

  Viršutinėje knygos dalyje lenkų kalba įrašyta parapija, dekanatas, pavietas, data. Apatinėje sugrafuotoje dalyje - Jaunųjų gyvenamoji vieta / Santuokos data/Sutuoktinių asmenvardžiai / Sutuokusio kunigo asmenvardžiai/Liudininkų asmenvardžiai.

  Tai pavyzdys iš gan ilgo laikotarpio, kai sutuoktinių tėvai nebuvo įrašomi. Genealogijai svarbūs tėvai, kurių nerasdami santuokos dokumente, dažniausiai turime kliautis papildomias faktais (gimimo, mirčių, surašymų įrašais), arba intuicija. Tuomet nustatomos tik galimos jungtys, sudarydami giminės medį turime atsakingai pažymėti savo spėjimus.

  Mirčių įrašai

  1. Iliustracija. 1830 m mirties įrašas.

  Sugrafuotoje dalyje eilės N./Mirties data/Mirusio amžius/ Kur kas ir nuo ko mirė ar suteikti Sakramentai?/Kokia socialinė padėtis, kilmė, kiek ilgai gyveno, kokioje parapijoje ir kiek vaikų liko ?/ Kas, kada ir kur palaidojo?

  Lenkų kalba spausdintu šriftu užpildomų grafų paaiškinimai

  Suprantama, kai didžiąją daugumą LDK katalikų dvasininkų sudarė lenkai, todėl natūraliai kita kalba įsismelkė į bažnytinę dokumentaciją.

  Gimimo - krikšto įrašai

  1. Iliustracija. 1838 m lenkų kalba spausdintas tekstas.

  Eil. Nr. / Gimimo data /Krikšto data / Kada, kur ir kas pakrikštijo / Tėvai, kada ir kur t. y. kurioje parapijoje gimė / Kas krikštatėviai, liudininkai-asistentai.

  Santuokų įrašai

  2. Iliustracija.

  Eilės Nr. / Santuokos data / Kada, kur, kas sutuokė? / Kokie jaunavedžių vardai ir pavardės, kokios kilmės, socialinio statuso, amžiaus ir parapijos? / Kokie abiejų jaunavedžių tėvų ir santuokos liudininkų asmenvardžiai?

  Mirčių įrašai

  2. Iliustracija.

  Eilės Nr. / Mirties data / Mirusio amžius / Kada, kur, kas ir nuo ko mirė ar suteikti Sakramentai ?/ Kokio pašaukimo, kilmės, kiek ilgai gyveno, kokioje parapijoje ir kiek vaikų liko? / Koks kunigas kada ir kur palaidojo?

  ----------------------------------------------------------

  Nuo tada, kai mūsų raidyną pakeitė rusų caro pareigūnai ir vietoje lotyniško raidyno buvo primesta kirilica, bažnyčios raštininkai prisitaikė prie situacijos. Vis dar vyksta teorinės diskusijos kaip rašyti nelietuviškas pavardes. Gal svarbiau sužinoti kas nutarta dėl tų nelietuviškų ir lietuviškų asmenvardžių rašymo rusiškais rašmenimis ir galimų transkripcijų lietuviškos pavardės lietuviškame vertime. Genealogija - mokslas, mokslo žinių reikia visiems specifiniams užrašymams iššifruoti.

  Rusų kalba spausdintu šriftu užpildomų grafų paaiškinimai

  Krikšto įrašai

  1. Iliustracija.

  Eilės Nr. / Gimimo data / Krikšto data / Kada, kur, kas ir kaip krikštijo? /Kas  tėvai, kur ir kada gimė? / Kokie krikštatėvių ir atstovų asmenvardžiai? / Liudininkų prierašai ir kiti pageidaujančių įrašai.

  Santuokų įrašai

  2. Iliustracija.

  Eilės Nr. / Santuokos data / Kada, kur, kas, kiek kartų skelbęs sutuokė? / Kokie jaunavedžiai, kokios kilmės, rango, amžiaus ir parapijos? / Kokie abiejų jaunavedžių tėvų asmenvardžiai, kilmė ir kokie santuokos laiduotojai ar liudininkai?

  Mirties įrašai 

  3. Iliustracija.

  Eilės Nr. / Mirties data / Amžius / Kada, kur, kas ir nuo ko mirė ar suteikti Sakramentai? / Kokios kilmės rango ir bendruomenės? / Kiek gyveno kokioje parapijoje ir kie vaikų liko? / Koks kunigas  kada ir kur palaidojo?

  Lietuvių kalba spausdintu šriftu užpildomos grafos

  1. Iliustracija. 1926 m santuokos įrašo grafos.

  Atlikau standartinių įrašų ir grafų apžvalgą, tačiau knygose apstu įvairesnių variantų. Nuolatos kito ir daugėjo specifinių trumpinių ir sutartinių ženklų, įvairiai užrašomų tikrinių žodžių, asmenvardžių ir vietovardžių. Jų nesudėsi į lentynas. Kiekvienas surastas žodis, apibūdinantis giminę, tampa ne tik giminės istorija, bet ir bedruoju istoriniu paveldu. Mokslininkai studijuoja, aprašo ir apibendrina kiekvieną surastą ženklą ir žodį. Jų darbai leis lengviau suprasti mums visiems rūpimus duomenis apie gentainius.

  Gerai žinomi Šaukėnai (Szawkiany) ir kiti miestai ar lietuviški vietovardžiai rašomi lenkiškai, vertimui nereikalauja ypatingų žinių. Ką daryti su bajorkaimiais, kaimais viensodžiais, kurių pavadinimų (Sumeli, Pili, Oreykiszki, Szpule, Szezesaycie, Podorniki, Zasciory, Pogerdy, Noreysz, Dumitry, Saxnovcie, Izmariany, Zybicensi, Leptynka) nerasime jokiuose žinynuose, nes neišliko, dingo iš žemėlapių, pakito negrįžtamai. Dar jeigu juos raštininkai užrašė svetimos kalbos raidėmis, iš klausos - ištartus buvusiomis tarmėmis, kas gali žinoti koks buvo pirminis pavadinimas. Apie tai rašiau temoje Vietovardžiai, kurie kartais veda į niekur

  Seniausi vardai ir pavardės tirpsta perrašant ir perdarant, senieji istoriniai baltų pavadinimai stumiami į pašalį. Senieji prūsiški vietovardžiai ir toliau keičiami į rusiškus pavadinimus. Daugybę metų vykęs slavų dominavimas, įbaugino svetimųjų pranašumu ir apsunkino atsitiesimo kelią. Mokslo žmonės teigia, kad baltų kalbos yra seniausios hidronimijos centre. Knygose likę tik nežymūs vardų ar vietovardžių pėdsakai. Palikti laiko ženklai blunka, žodžiai keičia raides, neatpažįstamai transformuojasi. Mes galime praskleisti tamsos uždangą ir įžvelgti autentiškus buvusių tikrinių žodžių pavidalus.

  Jeigu kam nors padėsiu perskaityti istorinius dokumentus su įrašais apie protėvius, užrašytus įvairiomis kalbomis ir pagal tam tikrą nustatytą tvarką, tikrai džiaugsiuosi.

  Iliustracijų ir dokumentų fragmentų šaltinis: epaveldas.lt

   

   

   

   


  2 komentarų

  • Dėkoju už atsiliepimą. Jeigu kils klausimų, rašykite, esu sukaupusi daug pagalbinės medžiagos ir praktinių pavyzdžių, mielai pasidalinsiu. Linkiu sėkmingų paieškų.

   Elena
  • Didelis Aciu uz pagalba kuria suteiketia. As labai noriu suzinoti wiska apie mano seima ir daugiau zinoti apie save pati.

   Romanas

  Palikti komentarą

  Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.