Pastatyk “Valdovų rūmus” savo giminei

Kodėl pradėjote domėtis savo giminės praeitimi?

Jeigu skaitote šį klausimą - tikriausiai jums jau įdomu.

Be pavydo.

Su nuostaba.

Džiugiai, nes atverstas didelis langas į praeitį…

Nors vienas didelis šviesus langas, leidžiantis sugerti istorinę šviesą, su visais šešėliais ir aklinos tamsos properšomis. Lavina tiesos ir neteisybių, drąsos ir baimių, gėrio ir blogio - visokeriopo savųjų gyvenimo ir patirties. Paprastų nepaprastų lietuvių gyvenimai, vienų iš milijonų. Pasisekė. Jie buvo surasti ir aprašyti XXI amžiuje.

Aš didžiuojuosi pažinusi p. Kristiną.

———————————————————–

Ko norėtumėte paklausti tų, kurie ištyrė savo giminės šaknis?

Kas nulėmė jų paieškų sėkmę?

Ar įmanoma patiems surinkti savo giminės istoriją ir geneologiją?
Jeigu taip, tai ar įmanoma sužinoti apie protėvių gyvenseną, jų savimonę, kas jie buvo - pasauliečiai ar uždaros grupės dalyviai? Kaip šių dienų palikuoniams suprasti savo protėvių gyvenimą ir veiklą? Ar surinkus istorinę medžiagą galima išsiaiškinti kas gi aš esu, priartėti prie mistinio identiteto.

Bepigu, kada sprendžiama apie aukšto rango kilmingųjų gimines, kurie aktyviai dalyvavo valstybės politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. Gausi istorinė medžiaga lemia kokybišką tyrimo lauką. Jų genealoginėje atmintyje fiksuojami ne tik giminės vyrai, bet ir moterys, gerai žinomas visas istorinis kontekstas, bei aplinkybės, lėmusios gyvenimo įvairovę, faktų ir įvykių gausą.

XVII-XVIII a. buvo sukurti LDK kilmingųjų genealoginiai medžiai, genealoginės schemos ir modifikuoti genealoginiai medžiai. Visi juose esantys duomenys - kaip ant delno.
O visi kiti - tik pilka masė? Ką galima sužinoti iš įrašų, paliktų archyviniuose dokumentuose?
Sudarinėjant šiuolaikinius genealoginius medžius, naudingi visi surasti žmonių ryšiai. Tyrinėjami žmonių tarpusavio santykiai, kaimynystė, bendrystė ir atsitiktinės sąsajos kartais vertinamos ne mažiau nei kraujo.

Sekant protėvių dokumentų įrašus, darome prielaidas apie jų katalikiškas ištakas, jų gyvenamas vietas jų šeimų gausą, bei jų sveikatą. Svarbu suprasti šeimų geografinę dinamiką, migraciją ir persikėlimus. Visą medžiagą galima surinkti iš žmonių atsiminimų, ikonografinės medžiagos, įvairių rašytinių šaltinių, išlikusių dokumentų. Kiekvienas pastebime gentainių panašumus: fizinius bruožus, charakterio savybes, kalbėjimo ar elgesio manieras, tačiau yra mažiau matomų bendrumų ir tendencijų. Stebint žmonių kartas, atsiranda gyvenimo trukmės, vaikų gausos, santuokų skaičiaus, gimimo datų, vardų, nesantuokinių vaikų ir kitų panašumų.

Sakysite - mistifikuoju…

Tradiciškai savo anketose pildome šią informaciją: vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos, laidojimo vieta, išsilavinimas, profesija.

Ar kas nors domisi giminėmis plačiau, pavyzdžiui, jų bruožais: ūgiu, svoriu, plaukų ir akių spalvomis? Retas giminės medžio savininkas žino giminaičių biografijas, socialinę padėtį, esminius gyvenimo etapus.

Štai kodėl svarbu neapsiriboti tik genealoginio medžio lentelių pildymu.
Kaip savo giminės medyje sutalpinti papildomą informaciją, istorinį kontekstą?
Pavyzdžiui, po pirmosios santuokos, ištekėjusios dar du ar tris kartus moters giminės medyje, gali atsirasti jų vyrų ikisantuokinių vaikų. Tris kartus vedusio protėvio linijoje atsiranda kelių kartų palikuoniai, kurie suardo tvarkingą medžio struktūrą. Ar įmanoma visa tai pavaizduoti oje?

Dažniau šeimas kurdavo asmenys iš gana panašaus ekonominio lygio atstovų, bet surandama daugybė atveju, kurių socialinis lygmuo skirtingas. Kiek daug smagių ir lemtingų dalykų slepiasi už nesantuokinių kilmingųjų likimų.  Labai nedėkingi tyrimui įvaikinimo, pamestinukų, dingusių, žuvusių ar mirusių prieglaudose atvejai, nes nežinomi nei jų asmenvardžiai, nei datos.

Jeigu medžiagos surinkote daug, beveik kaip p. Kristina, kas toliau?
Giminės istorijai, net jei esate šiuolaikiški, naudojate vis daugiau technologijų, būtina knyga - albumas.

Todėl šiandien rašau apie sėkminguosius

Jie visi teigia ilgai užtrukę ieškodami savo šaknų.

Šie žmonės laimingi pasiekę savo svajonę - surinkę giminės istoriją.
- Užtrukau keturis metus, …aš visą gyvenimą rinkau, …mano tėvas domėjosi giminės istorija, …daug kainavo, bet nesigailiu…

Išskirtinis giminės medis

Kai skaičiai nėra svarbiausia…

Daugiau nei 3 metrų ilgio sudarytas iš 450 asmenų Giminės medis.

Foto nuotrauka. Giminės medžio spaudinys supakuotas į stiklo tūtą, patogus dovanoti ir pervežti.

Surinkta giminės istorija vos tilpo į 500 puslapių knygą, dedikuotą Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Atmintis įamžinta į puslapius, po trupinėlį, atsargiai tikslinant duomenis, vedant nuojautai, jungiant juos į visumą. Perskaitytos valsčių inventorių, dvarų surašymų, bažnytinių metrikų knygos. Plonomis gijomis persiūtos giminių linijos tarp gausybės bendrapavardžių ir bendravardžių gyvenusių parapijiečių. Analizuojamos kiekviena profesija, sugebėjimai, meistrystė, gabumai, auklėjimo ir mokymo įtaka. Jautriai rašo autorė.

Knygos architektonikos ele­men­tai yra glau­džiai su­si­ję, pa­grįs­ti tam tik­ru aiš­kiu pla­nu, kuris patogus kny­gos nau­do­ji­mui ir teks­to su­vo­ki­mui. Giminių šakų užsklandoms parinkti tam tikri medžio fragmentai, jie padeda išryškinti temą. Kny­gos tu­ri­nys lė­mė jos struktū­rą bei meninį api­pa­vi­da­li­ni­mą. Visi ele­men­tai: sche­mos, len­te­lės, že­mė­la­piai, nuotraukos, ant­ra­šti­niai ele­mentai yra glau­džiai su­si­ję ir svar­būs pa­to­giam kny­gos nau­do­ji­mui bei tiks­liam teks­to perteiki­mui.

Įspūdingas leidinys “Praeities versmė” - tapo plačia upe, pagrindų pagrindu naujiems gentainių gyvenimams skleistis.

Tai tikra dovana mums visiems

Nuotrauka. Knygos pristatymo metu. 2016. kaunokrastobajorai.lt/

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.