Genealoginių ir giminystės terminų lotynų - lietuvių žodynėlis

Įdomus terminas Prakurė́jas - (lot.) pronepotis, filius’, (s. r.) пращыръ, пращюръ, (lenk.) prapradziad, proprosenelisgiminės pradininkas.

Kaip rašomi kiti giminystės terminai ir ką jie reiškia?

Iliustracija. Sedos RKB 1641 m krikšto įrašų fragmentas. Lietuvių kalba maždaug: rugpjūčio 15 d. krikštyta Marijona duktė (lot. filia) Jurgio Stunguraičio ir motinos  (lot. et mris) Dorotejos...,  Rugpjūčio 19 d. krikštytas Kristoforas sūnus (lot. filius) Valentino Šilbajoraitčio ir motinos (lot. et mris) Jadvygos.../Šaltinis epaveldas.lt. 

Indùltas [lot. indultus — leidimas], kanonų teisėje — dvasinės valdžios leidimas tam tikrais atvejais nevykdyti bažn. reikalavimų..

Sudariau dažnesnių žodžių žodynėlį:

abamita prosenelės sesuo
abavunculus prosenelės brolis
abavus proprosenelis
abava, abavia proprosenelė
abmatertera proprosenelės sesuo
abpatruus proprosenelės brolis
abnepos proproanūkis
abneptis proproanūkė
abpatruus proprosenelio brolis
adolescens jaunuolis, mergina, panelė
affinis gentainis, svainis
affinitas giminystė per santuoką
agnatus giminystė iš vyro pusės
alias taip pat vadinamas
amitta teta, tėvo arba motinos sesuo
amitta magna senelio arba močiutės sesuo
amitta major prosenelio arba prosenelės sesuo
amitta maxima proprosenelio arba proprosenelės sesuo
amittalis frater motinos sesers sūnus
arboretum giminės medis, genealoginis medis, auginti medį
atavus proproprosenelis
atavia proproprosenelė
amittalis soror motinos sesers duktė
avunculus dėdė, motinos brolis
avuncularis frater dėdės brolis
avuncularis soror dėdės sesuo
avus senelis
ava, avia senelė
baptizatio krikštas
baptizatus pakrikštyti
conjugalis vedęs
conjugatis vedęs, ištekėjusi
conjuges sutuoktiniai
consanguinei proximiores artimiausi giminaičiai
consobrinus brolėnas, pùsbrolis (iš motinos pusės)
consobrina seserėčiapùsseserė (iš motinos pusės)
consocer uošvis
consors sutuoktinis
copulatio susituokę
declaratio nullitatis matrimonii santuokos pripažinimas negaliojančia
defunctus, denatus miręs, baigęs gyvenimo kelią
filiaster sūnėnas
filiastra dukterėčia
filius sūnus
filia duktė
frater brolis (pusbrolis iš tėvo pusės);
fratris filius – sūnėnas; uxor fratris - brolienė; uxoris frater svainis
fratria brolienė
gemellus, geminus dvynys, dvyniai
gener žentas
genetrix motina
genitor tėvas
gens giminė, palikuoniai
germanus tikras brolis, broliškas
germanus frater motinos pusbrolis (dėdės sūnus)
glos vyro sesuo, moša
illegitimus nesantuokinis
infans vaikas
innuptus nevedęs
innupta netekėjusi
juvenis jaunuolis
levir vyro brolisdieveris
liber, libera nepriklausomaslaisvas, nevęs liberi vaikai
majores protėviai
marita žmona
maritus vyras, sutuoktinis
mater matina
materna krikštamotė
matertera teta, motinos sesuo
matertera magna senelės sesuo
matertera major prosenelės sesuo
matrimonialis santuokinis, vedybinis
matrimonium santuoka, sutuoktuvės
matruelis pusbrolis, motinos brolio sūnus
mortuus miręs
natus gimęs, sūnus
nepos anūkas, vaikaitis
neptis anūkė, vaikaitė
nothus neteisėtas vaikas
noverca pamotė
novercus patėvis
nutrix žindyvė
obstetrix pribuvėja
orphanus našlaitis be tėvo
parentes tėvai
pater tėvas
pater adoptivus uošvis
pater antiquus senelis
patrini krikštatėviai
patruelis germana soror motinos pusseserė (dėdės duktė)
patruus brolio iš tėvo pusės
patrua sesers iš tėvo pusės
patruus germanus dėdė, tėvo brolis
patruus magnus senelio brolis
patruus major prosenelio brolis
privignus posūnis
privigna podukra
proamita prosenelio sesuo
proavunculus prosenelio brolis
proavus prosenelis
proavia prosenelė
progener anūkės vyras
proles palikuonys, vaikai
promatertera prosenelės sesuo
pronepos proanūkis
proneptis proanūkė
pronurus anūko žmona
propatruus prosenelio brolis
prosocer vyro ar žmonos senelis
prosocrus vyro ar žmonos senelė
provisor puerorum vaiko globėjas
provisus suteikti sakramentai (mirusiam)
pueri vaikai
pupillus našlaitis be motinos
relicta našlė
relictus našlys
secundo voto antrą kartą vedęs
senectus senatvė
sepultura laidotuvės
sepultus palaidotas
socer uošvis, šešuras
socrus uošvė
soror sesuo
sororarius, sororius sesers vyras
sororinus seserėnas
sororina seserėčia
sponsa sužadėtinė
tumulatus palaidoti

  Mūsų kalba turtinga, joje sukaupta daugybė giminystės ryšius nusakančių žodžių.

  Lietuvių giminystės terminai - Nuoroda

  ———————————————————–

  Socialinė grupė/pogrupis/XVI – XVII a. / XVIII – XIX a. / apibūdinimas

  (Parengta pagal Senosios Lenkijos socialinės hierarchijos pakopos, sudarytas R. T. Prinke)

  1. Didikas

  1) Magnatas (aukštos kilmės asmuo) Magnificus/ Illustrissimus Magnificus/Miesto ir (arba) kelių kaimų savininkas.

  2) Posesijos valdytojas/Generosus/Magnificus/Mažiausiai vieno kaimo savininkas.

  3) Smulkioji bajorija/Nobilis/Generosus/Dalies kaimo savininkas, kartais dirbantis savo žemę.

  4) Beturtis bajoras/Nobilis/Generosus /Iš viso neturėjo žemės, dirbantys kitiems.

  2. Miestietis

  1) Aristokratas (pirklys) /Spectabilis/Nobilis/Turtingas prekybininkas, kelių namų savininkas.(Vėliau, ir bajorystės neįrodę, miestuose gyvenę bajorai).

  2) Pilietis/Honoratus/Spectabilis/Vieno namo savininkas, gyvenantis priemiestyje.

  3) Gildijos amatininkas /Famatus/ Famatus/Gildijos narys, gyvenantis priemiestyje.

  4) Liaudis, smulkūs amatininkai /Circumspectus/Famatus/Famatus/ Neturtingi cechų amatininkai.

  5) Partačius /Honestus/Tradicinių ūkio amatų meistras.

  3. Pareigbininkas

  1) Executor justitiae - teismo pareigūnas, vaznys.

  2) Consul - miesto tarybos narys.

  3) Praepositus - kanauninkas.

  4) Commendarius - "kamendorius", vikaras.

  4. Valstietis

  1) Baudžiauninkas/Laboriosus/ Laboriosus/

  2) Smulkus ūkininkas/Laboriosus/ Laboriosus/

  3) Namų ūkio darbininkas/Laboriosus/ Laboriosus/Gyvena savo name ir dirba su kitais valstiečiais.

  4) Kampininkas/Laboriosus/ Laboriosus/Gyvena ir dirba kitiems valstiečiais.

  “1795 m. Lietuvą prijungus prie Rusijos, penktosios visos Rusijos revizijos duomenimis (1795), Lietuvoje buvo įrašyta 30 proc. laisvųjų valstiečių, XIX a. viduryje jų beliko 5 proc… Įrašai revizijų sąrašuose nesutampa su inventorių duomenimis… Iš jų matyti, kad laisvaisiais žmonėmis buvo įrašomi bežemiai, žiemionys, išeiviai ir bėgliai, kai kuriuose dvaruose — činšininkai”Jučas, Baudžiavos irimas Lietuvoje, 1972.

  Parengta pagal: logija.baltnexus.lt, kaminscy.pl, www.lkz.lt, vddb.library.lt


  Palikti komentarą

  Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.