Dokumentuose randami fiktyvūs įvardijimai

Kaip save susieti su neegzistuojančiu asmeniu?

Paradoksliai skamba tema, kol nesusimąstai, kad egzistuoja tokia problema. Kiekvienas ne kartą esame radę prierašą apie dvi, net tris pavardes kokiame nors archyviniame dokumente.

Kitaip atrodo tokio nepageidautino atvejo kontekstas, kai nerandame norimo asmens, kai tas neatpažintas arba "fiktyvus" asmuo galimai mūsų gentainis.

Daugybė perskaitytų puslapių ir net ištisų bylų, kuriose kas nors dingsta "kaip į vandenį".

Vienas iš atsakymų - pakeista tapatybė!

Kas, jeigu koks nors asmuo XVIII amžiuje buvo pervardintas, t. y. pakeista pavardė į pravardę. Iki XIX a. pradžios, kol vyksta pavardžių formavimosi laikotarpis, toks giminaitis galėjo tapti neatpažįstamu ir dingusiu iš regimo pavardžių lauko. Jeigu jo tėvai turėjo kitą pavardę, bet gyveno bendrame kieme, gal išlikę pėdsakai vėliau suves su broliais ir seserimis. Įvairių aplinkybių dėka, toks naujai įvardintas asmuo, greičiausiai keletą metų dar būdavo kaitaliojamų pavardžių individu, bet vėliau...

Kas toliau? Kokiais asmenvardžiais gyveno jo šeima, jo giminė, jo palikuoniai?

Senieji XVIII a.Taujėnų bažnytiniai įrašai kaip tik papildo tyrimus apie dvipavardžius arba apie asmenis su patikslinančiu pravardiniu asmenvardžiu. Panašu, kad tas pats Jonas Namikis iš Namikių kaimo savo vaikų gimimo - krikšto metrike buvo užrašomas vis kitu dviejų pavardžių įvardijimu. Nenuostabu, nes Namikų pavarde tuo metu Taujėnų parapijoje gyveno keli bendrapavardžiai: Jonas, Jokūbas, Martynas, Kazimieras, Juozapas, Simonas, Stanislovas, Motiejus, Andrius. Juos atskirti galima labai paprastai, pridedant dar vieną vardą, pavyzdžiui, pravardę pagal išvaizdą, amatą, tėvavardį.

Joanis Namikis Alias Szenewilkis (lot.)1791.G.Taujenai

Joanis Namikis Alias Suzentikis (lot.)1794.G.Taujenai.

Abiem atvejais žmona ta pati - Marijona Čebatoriūtė, ta pati vieta - Namikių kaimas. Pirmuoju atveju 1791 metais įrašytas Jonas Namikis Alias Szenewilkis po trijų metų irgi Jonas Namikis Alias Suzentikis. Pavardė Namikis - sietina su lat. Namiķis: lat. namiķis „virėjo parankinis (berniukas); samdinys“/LPŽ. Sužentiko ar Šienevilkio nerasime jokiame žodyne, panašu, kad šios pravardės netapo pavardėmis arba neišliko iki šių dienų./Namikis Alias - lotynų k. žodis aliās adv. [alius] - kitaip, kitu atveju.

Realiai toks fiktyviu vardu žmogus vis dar turi tuos pačius tėvus, gyvena toje vietovėje, kur visa jo giminė šimtus metų buvo įleidusi savo šaknis.

Genealogijoje įvyksta didžiulis lūžis, jeigu kitaip pavadintas žmogus pradeda atskirą gyvenimą. Nuotaka, gavusi vyro pavardę, kartu nešasi ir savo šeimos genealoginę istoriją. Kas kita - nesusijęs su giminės paveldu veiksmas, kai yra pervadinta asmenybė.

Toks surastas fiktyviu asmenvardžiu žmogus yra fiktyvi būtybė, realioje erdvėje kurianti naują individą, pradedantį kitokią kelionę į ateitį. Galimai jo gyvenimas apauga naujais faktais ir jis pradeda egzistuoti atskirai nuo savo giminės. Kas sužinos apie jo tikrąjį gyvenimą po 50 ar 100 metų?

Kas galės rekonstruoti jo giminės medį?

Gal būt galite rasti metodą kaip atkurti problemišką genealogiją.

Tikiu, kad ilgametė praktika duoda vaisių. Tie, kas turi patirties tikrai labai skurpulingai ieškos išeities. Faktas po fakto, detalė prie detalės, skaidant visus įrašus į matematiškai tikslius darinius, kol kur nors blykstelės panašumas, pasikartojimas (vardo, vietovardžio, laikmečio, aplinkybių). Gal būt dviem, trim ir daugiau vardų įrašytas asmuo bus atpažintas.

Tačiau fiktyvių, niekur į giminę nesijungiančių asmenų lieka kiekvienoje genealogijoje, beveik visi medžiai turi dingusių nežinioje gentainių.

Kiek mūsų kompetencija pajėgi struktūrizuoti visą surinktą informaciją? Kiek genealoginės medžiagos reikia turėti, norint pradėti suvedinėti duomenis pagal kiekvieną, net ir mano pavadintą fiktyvų asmens įvardijimą? 

XVIII a. pabaigoje Taujėnų RKB bylose dvipavardžiai populiarėja, jų pavardės įvairios darybos, dažniau įrašomos dvigubos tiems, kurių pavardė labai gausiai paplitusi vienoje vietovėje.

Namikis Mačiukas

Namikų daug, jų įvardijimai patys įvairiausi. Namikis-Mačiukas gal būt tėvavardinės kilmės pravardė kilusi iš vardo Motiejus, Matas mažybinės formos Mačiukas. Kaip tik tokia pavardė įrašyta į pavardžių žodyną Mačiukas - kilmė iš krikšto vardo Mãtas, Motiẽjus. Gelvonai. Pavardžių sukeitimas vietomis yra viena esminių klaidinančių aplinkybių, tiriant giminės genealogiją. Namikis arba Mačiukas, virsta į Mačiukas-Namikis, vėliau rasime vienpavardį Mačiuką bei atskirtą Namikį. Kuris iš jų vis dar giminaitis, o kuris nepriklauso minėtai dviejų pavardžių linijai?

 

Casimiri Namikis Alias Maciukas (lot.)1785.M.Taujenai

Casimiri Namikas Alias Maciukas (lot.)1786.M.Taujenai

Anna Namikiowa alias Maciukiowa (lot.)1786 m. mirties įrašo fragmetas iš Taujėnų RKB.

Dviguba pavardė atsiranda ir prie giminės moterų. Kunigas arba pati vėlionės šeima nepamiršta prie Čiabatoriškių gyventojos prirašyti abiejų pavardžių. Gaila, kad už šio įrašo lieka nežinoma jos trečiosioji - mergautinė pavardė.

Namikas Mažuikėlis 

Simeon Mazuykielis alias Namikis (lot.) 1786 m.Taujėnai

Mathia Namikis Alias Maziuykielis (lot.)1788 m. Taujenai

Čiabatoriškėse randu kitą dviejų pavardžių pergrupuotą grupę. Tikrai jie susiję ir su Namikių ir su Mažuikų giminėmis. Norėtume suprasti tokio pavardžių derinio prasmę, turėtume analizuoti plačiau, pvz, surasti dvarų surašymus, surasti santuokas ir vaikų krikštatėvius. Namikis-Mažuikėlis įvardijimas, labai panašus į mažo žmogaus mažybinę pravardę. Mažùika kilmė iš liet. mãžas „nedidelio ūgio“/LPŽ. Galėjo būti kita pravardės kilmės versija - kaimas tokiu pavadinimu Mažuikiai.

Namikas arba Kaziūnas

Dar vienas dvipavardis iš Čebatoriškių, tai Andrius Namikas-Kaziūnas, kurio versija užrašyta prieš 4 metus kiek kita: Andrius Namikas-Kaziūnzientis. Galėčiau spėti galimą kilmę, pvz. iš sudurtinio darinio Kazys ir žentas. Kaziūnas - pavardė aiškinama: iš avd. Kazỹs./LPŽ. 

Andrea Namikis alias Kaziunas (lot.) 1793.G.Taujenai.

Andrea Namikis Alias Kaziunzientis (lot.) 1789 m. Čiabatoriškių kaime/įrašo fragmetas iš Taujėnų RKB. 

Pintukis-Mikolajūnas

Taujėnų mieste gyveno Pintukis-Mikolajūnas. Pintuko pavardė yra LPŽ, jos paaiškinimas: Sutinkama tik Taujėnuose (6). Pravardinė pvd., plg. liet. pintùkas „nedidelio ūgio žmogus, neužauga; išdykėlis, nenuorama“. Taip pat Mikolojū́nas (žr.). Iš krikšto vardo Mikalõjus.

Pintukių gausiai gyventa Kasperiškių, Šveikaučiškių kaimuose. Paskutiniajame radau Mikolajūnus, pvz. 1793 metais krikštijamas vaikas Kazimiero vardu, tėvas - Laurynas Mikolajūnas. 

Jacobi Pintukia Alias Mikolaiunas (lot.)1787 m. gimimo įrašas. Taujenai.

Pat. Laurentij Mikolajunas (lot.)1793 m.Taujenai.

XIX a. pradžioje tuokėsi Šveikaučiškių kaimo gyventojai: Jokūbas Namikis ir Marijona Mikalajūnaite, o jų santuokos liudininkas buvo Kazimieras Mikoliūnas. Mikolaiunas, Mikolunas ir Mikalojowna - visos pavardės sudarytos iš krikščioniško Mykolo vardo, bet varijuoja jų užrašymas.  

Mikalojowna Namikis, Liudininkas Mikolunas.(lot.) Ukmergės RKB 1817 m. santuoka.

Baravykai iš Baravykų kaimo

Labai realu, kad Baravykų pavardės kilmė iš Baravykų kaimo pavadinimo, nors grybo pavadinimas gali būti pirmesnis. Svarbiausia - dviejų pavardžių junginys. Tais pačiais 1792 metais du Barvykų kaimo gyventojai krikštijo savo vaikus, tėvai įvardinti labai panašaiai: Motiejus Imbrasas kiaip Baravykas, ir Baltramiejus Baravykas Imbrasas. Kas čia svarbesnis ir tikresnis?

Mathiel Imbrasas Alias Borovikas de Boroviki (lot.) 1792 m.Įrašo fragmetas iš Taujėnų RKB  

Bartholomeli Borovikas Imbrasas de Boroviki (lot.) 1792 m. Įrašo fragmetas iš Taujėnų RKB  

Kita tema būtų apie sudvejintų pavardžių raidą, kiek jų buvo konkretaus asmens įvardijime? Ar Mikalojūno pavardė liko atskira per visas kartas, ar tą pavardę nugalėjo Namiko "varžovas". Skaitydama XIX a. bažnytinius įrašus neradau nei Šienevilkio, nei Kaziunzenčio pavardės, neradu visų minėtų dvipavardžių. Vadinasi, nugalėjo kažkuri viena, labiau įprasta pavardės forma. Tačiau tai, kad šioje parapijoje apstu pravardinės darybos pavardžių (Dienvagis, Balamutas, Nepraustis), galima tik spėlioti, kad ką nors pervadino, o tikroji pavardė nukeliavo į nežinią.

Nuo 1756 metų iki 1785 metų Taujėnuose nebuvo nei vieno įrašo su dvipavardžiais. Vadinti dviem pavardėmis pikas tarp 1785 ir 1799 metų, persikėlus į XIX a. neliko nei ženklo tokių "fiktyviais" asmenvardžiais įregistruotų asmenų.

Ilgą pavardės formavimosi kelią sunku sekti, nes iki 1827 metų santuokose nėbuvo rašomi tėvai. Kuri pavardė išliko, kuri pakito, arba pametė savo antrą dalį gal ir nesužinosime.   

Verta tyrinėti plačiau, visos parapijos mastu, pažinti įvairių laikotarpių vardyną, tyrinėti kiekvieną benradapavardį, nuosekliai registruoti ir sudaryti galimus variantus. Logika, matematika, intuicija, genealogo įgudžiai veda atradimo keliu.

Tama apie fiktyvius asmenvardžius gal būt kiek per drąsiai pavadinta, gal švelniau skambėtų netikra pavardė, arba laikinas įvardijimas, arba neatpažinto asmenvardžio žmogus. 

Mūsų patirtis labai svarbi pradedančiajam, dalinkimės ja.


2 komentarų

  • Dėkoju

    Elena
  • Ačiū įdomu.

    Albinas

Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.