Genealoginių ir giminystės terminų lotynų - lietuvių žodynėlis

Įdomus terminas Prakurė́jas - (lot.) pronepotis, filius’, (s. r.) пращыръ, пращюръ, (lenk.) prapradziad, proprosenelisgiminės pradininkas.

Kaip rašomi kiti giminystės terminai ir ką jie reiškia?

Iliustracija. Sedos RKB 1641 m krikšto įrašų fragmentas. Lietuvių kalba maždaug: rugpjūčio 15 d. krikštyta Marijona duktė (lot. filia) Jurgio Stunguraičio ir motinos  (lot. et mris) Dorotejos...,  Rugpjūčio 19 d. krikštytas Kristoforas sūnus (lot. filius) Valentino Šilbajoraitčio ir motinos (lot. et mris) Jadvygos.../Šaltinis epaveldas.lt. 

Sudariau dažnesnių žodžių žodynėlį:

 • abamita prosenelės sesuo

 • abavunculus prosenelės brolis

 • abavus proprosenelis

 • abava, abavia proprosenelė

 • abmatertera proprosenelės sesuo

 • abpatruus proprosenelės brolis

 • abnepos proproanūkis

 • abneptis proproanūkė

 • abpatruus proprosenelio brolis

 • adolescens jaunuolis, mergina, panelė

 • affinis gentainis, svainis

 • affinitas giminystė per santuoką

 • agnatus giminystė iš vyro pusės

 • alias taip pat vadinamas

 • amitta teta, tėvo arba motinos sesuo

 • amitta magna senelio arba močiutės sesuo

 • amitta major prosenelio arba prosenelės sesuo

 • amitta maxima proprosenelio arba proprosenelės sesuo

 • amittalis frater motinos sesers sūnus

 • arboretum giminės medis, genealoginis medis, auginti medį

 • atavus proproprosenelis

 • atavia proproprosenelė

 • amittalis soror motinos sesers duktė

 • avunculus dėdė, motinos brolis

 • avuncularis frater dėdės brolis

 • avuncularis soror dėdės sesuo

 • avus senelis

 • ava, avia senelė

 • baptizatio krikštas

 • baptizatus pakrikštyti

 • conjugalis vedęs

 • conjugatis vedęs, ištekėjusi

 • conjuges sutuoktiniai

 • consanguinei proximiores artimiausi giminaičiai

 • consobrinus brolėnas, pùsbrolis (iš motinos pusės)

 • consobrina seserėčiapùsseserė (iš motinos pusės)

 • consocer uošvis

 • consors sutuoktinis

 • copulatio susituokę

 • declaratio nullitatis matrimonii santuokos pripažinimas negaliojančia

 • defunctus, denatus miręs, baigęs gyvenimo kelią

 • filiaster sūnėnas

 • filiastra dukterėčia

 • filius sūnus

 • filia duktė

 • frater brolis (pusbrolis iš tėvo pusės);

 • fratris filius – sūnėnas; uxor fratris - brolienė; uxoris frater svainis

 • fratria brolienė

 • gemellus, geminus dvynys, dvyniai

 • gener žentas

 • genetrix motina

 • genitor tėvas

 • gens giminė, palikuoniai

 • germanus tikras brolis, broliškas

 • germanus frater motinos pusbrolis (dėdės sūnus)

 • glos vyro sesuo, moša

 • illegitimus nesantuokinis

 • infans vaikas

 • innuptus nevedęs

 • innupta netekėjusi

 • juvenis jaunuolis

 • levir vyro brolis, dieveris

 • liber, libera nepriklausomas, laisvas, nevęs liberi vaikai

 • majores protėviai

 • marita žmona

 • maritus vyras, sutuoktinis

 • mater matina

 • materna krikštamotė

 • matertera teta, motinos sesuo

 • matertera magna senelės sesuo

 • matertera major prosenelės sesuo

 • matrimonialis santuokinis, vedybinis

 • matrimonium santuoka, sutuoktuvės

 • matruelis pusbrolis, motinos brolio sūnus

 • mortuus miręs

 • natus gimęs, sūnus

 • nepos anūkas, vaikaitis

 • neptis anūkė, vaikaitė

 • nothus neteisėtas vaikas

 • noverca pamotė

 • novercus patėvis

 • nutrix žindyvė

 • obstetrix pribuvėja

 • orphanus našlaitis be tėvo

 • parentes tėvai

 • pater tėvas

 • pater adoptivus uošvis

 • pater antiquus senelis

 • patrini krikštatėviai

 • patruelis germana soror motinos pusseserė (dėdės duktė)

 • patruus brolio iš tėvo pusės

 • patrua sesers iš tėvo pusės

 • patruus germanus dėdė, tėvo brolis

 • patruus magnus senelio brolis

 • patruus major prosenelio brolis

 • privignus posūnis

 • privigna podukra

 • proamita prosenelio sesuo

 • proavunculus prosenelio brolis

 • proavus prosenelis

 • proavia prosenelė

 • progener anūkės vyras

 • proles palikuonys, vaikai

 • promatertera prosenelės sesuo

 • pronepos proanūkis

 • proneptis proanūkė

 • pronurus anūko žmona

 • propatruus prosenelio brolis

 • prosocer vyro ar žmonos senelis

 • prosocrus vyro ar žmonos senelė

 • provisor puerorum vaiko globėjas

 • provisus suteikti sakramentai (mirusiam)

 • pueri vaikai

 • pupillus našlaitis be motinos

 • relicta našlė

 • relictus našlys

 • secundo voto antrą kartą vedęs

 • senectus senatvė

 • sepultura laidotuvės

 • sepultus palaidotas

 • socer uošvis, šešuras

 • socrus uošvė

 • soror sesuo

 • sororarius, sororius sesers vyras

 • sororinus seserėnas

 • sororina seserėčia

 • sponsa sužadėtinė

 • tumulatus palaidoti

Mūsų kalba turtinga, joje sukaupta daugybė giminystės ryšius nusakančių žodžių.

Lietuvių giminystės terminai - Nuoroda

———————————————————–

Socialinė grupė/pogrupis/XVI – XVII a. / XVIII – XIX a. / apibūdinimas

(Parengta pagal Senosios Lenkijos socialinės hierarchijos pakopos, sudarytas R. T. Prinke)

1. Didikas

1) Magnatas (aukštos kilmės asmuo) Magnificus/ Illustrissimus Magnificus/Miesto ir (arba) kelių kaimų savininkas.

2) Posesijos valdytojas/Generosus/Magnificus/Mažiausiai vieno kaimo savininkas.

3) Smulkioji bajorija/Nobilis/Generosus/Dalies kaimo savininkas, kartais dirbantis savo žemę.

4) Beturtis bajoras/Nobilis/Generosus /Iš viso neturėjo žemės, dirbantys kitiems.

2. Miestietis

1) Aristokratas (pirklys) /Spectabilis/Nobilis/Turtingas prekybininkas, kelių namų savininkas.(Vėliau, ir bajorystės neįrodę, miestuose gyvenę bajorai).

2) Pilietis/Honoratus/Spectabilis/Vieno namo savininkas, gyvenantis priemiestyje.

3) Gildijos amatininkas /Famatus/ Famatus/Gildijos narys, gyvenantis priemiestyje.

4) Liaudis, smulkūs amatininkai /Circumspectus/Famatus/Famatus/ Neturtingi cechų amatininkai.

5) Partačius /Honestus/Tradicinių ūkio amatų meistras.

3. Pareigbininkas

1) Executor justitiae - teismo pareigūnas, vaznys.

2) Consul - miesto tarybos narys.

3) Praepositus - kanauninkas.

4) Commendarius - "kamendorius", vikaras.

4. Valstietis

1) Baudžiauninkas/Laboriosus/ Laboriosus/

2) Smulkus ūkininkas/Laboriosus/ Laboriosus/

3) Namų ūkio darbininkas/Laboriosus/ Laboriosus/Gyvena savo name ir dirba su kitais valstiečiais.

4) Kampininkas/Laboriosus/ Laboriosus/Gyvena ir dirba kitiems valstiečiais.

“1795 m. Lietuvą prijungus prie Rusijos, penktosios visos Rusijos revizijos duomenimis (1795), Lietuvoje buvo įrašyta 30 proc. laisvųjų valstiečių, XIX a. viduryje jų beliko 5 proc… Įrašai revizijų sąrašuose nesutampa su inventorių duomenimis… Iš jų matyti, kad laisvaisiais žmonėmis buvo įrašomi bežemiai, žiemionys, išeiviai ir bėgliai, kai kuriuose dvaruose — činšininkai”Jučas, Baudžiavos irimas Lietuvoje, 1972.

Parengta pagal: logija.baltnexus.lt, kaminscy.pl, www.lkz.lt, vddb.library.lt


Palikti komentarą

Prieš paskelbiant viešai, visi komentarai yra peržiūrimi.